<xmp id="qegcg"><nav id="qegcg"></nav>
<xmp id="qegcg">
> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
T?? di ti?ch ?ê?n Angkor Wat cu?a Cam-pu-chia ?ê?n chu?a Basantapur cu?a Nê-pan, “???i c?ng ta?c Trung Qu?c vi?n tr? n??c ngoài ba?o t??n c?? va?t” tr?? tha?nh “ta?m danh thiê?p sa?ng giá” tu s??a c?? va?t ?? n???c ngoa?i
 M?i nh?t:2021-08-13 18:20:22   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

La? n???c l??n vê? di sa?n v?n ho?a, nhiê?u n?m qua, Trung Qu??c ti?ch c??c triê?n khai h??p ta?c qu??c tê? trong li?nh v??c ba?o t??n di sa?n thê? gi??i, “???i c?ng ta?c Trung Qu?c viê?n tr?? n???c ngoa?i ba?o t??n c?? va?t” da?n da?n tr?? tha?nh “ta?m danh thiê?p sa?ng gia?” tu s??a c?? va?t ?? n???c ngoa?i

V??ng Tinh la? thành viên tre? trong ???i c?ng ta?c Trung Qu?c viê?n tr?? Cam-pu-chia tu s??a c?? va?t, chi? ?ang th?m do? di ti?ch cung ?iê?n nha? vua cu?a ?ê?n Angkor Wat, la? ng???i phu? tra?ch c?ng tri?nh d?? a?n tu s??a di ti?ch cung ?iê?n nha? vua ???t th? ba cu?a ?ê?n Angkor Wat, chi? va? ???ng nghi?p ?a? tu s??a di ti?ch na?y trong th??i gian 11 n?m.

N?m 1993, chi?nh phu? Cam-pu-chia va? t?? ch??c UNESCO kh??i ???ng ha?nh ???ng qu??c tê? c??u va?n di ti?ch ?ê?n Angkor Wat, nha?n ????c s?? h?? tr?? ngu??n v??n va? ky? thua?t bê?n v??ng t?? h?n chu?c n???c. Kê? t?? tha?p niên 90 thê? ky? tr???c, Trung Qu??c b??t ?a?u tham gia c?ng ta?c ba?o t??n di ti?ch Angkor Wat, giu?p ??? Cam-pu-chia tu s??a kiê?n tru?c c?? ?ê?n chu?a bi? sa?p va? h? ho?ng, hiê?n nay ?a? hoa?n tha?nh hai d?? a?n.

Theo chi? V??ng Tinh, ???i tu s??a c?? va?t Trung Qu??c co? thê? ga?nh va?c d?? a?n tu s??a di ti?ch cung ?iê?n nha? vua, thê? hiê?n s?? kh??ng ?i?nh cao ??? cu?a chi?nh quyê?n ?i?a ph??ng va? c??ng ???ng qu??c tê? ???i v??i tha?nh ti?ch th??c tiê?n trong h?n chu?c n?m qua.

?ê? biê?u d??ng ?o?ng go?p xua?t s??c cu?a ???i tu s??a c?? va?t Trung Qu??c, tha?ng 12 n?m 2018, B?? tr???ng V?n ho?a nghê? thua?t Cam-pu-chia Phoeurng Sackona thay m??t Thu? t???ng Hun-sen trao Huan ch??ng Ky? si? V??ng qu??c Cam-pu-chia cho Pho? Viê?n tr???ng Viê?n nghiên c??u Di sa?n v?n ho?a Trung Qu??c H??a Ng?n, V??ng Nguyên Lam va? C?? Quan.

D?? a?n viê?n tr?? n???c ngoa?i tu s??a c?? va?t do ?ng H??a Ng?n phu? tra?ch ga?n ?ay nha?t la? giu?p Nê-pan tu s??a qua?n thê? kiê?n tru?c chu?a Basantapur bi? h? ho?ng trong ???ng ?a?t.

Ph??ng pha?p khoa ho?c hiê?n ?a?i cu?ng la? c?ng cu? quan tro?ng nang cao ??? chi?nh xa?c va? hiê?u qu? tu s??a c?? va?t, ?ng H??a Ng?n cho biê?t, ??ng du?ng c?ng nghê? ba chiê?u ?a? gia?i quyê?t ra?t nhiê?u va?n ?ê? nan gia?i trong ?o tr??c truyê?n th??ng, ???c biê?t la? kiê?n tru?c nh? chu?a Basantapur. L???ng l??n ?iêu kh??c, m??t t???ng ph??c ta?p, b?? ph?n c?u thành di? th???ng,... nê?u chi? d??a va?o ph??ng pha?p ?o tr??c truyê?n th??ng la? ra?t kho? th??c hiê?n. Ngoa?i ra, trong qua? tri?nh tu s??a, vê? m??t tu s??a kê?t ca?u c?? va?t, ??ng du?ng c?ng nghê? ba chiê?u co? thê? gia?i quyê?t m??t s?? va?n ?ê? n??i tiê?p cu?a nh??ng ch?? n??i.

C?ng nhan Nê-pan Tharu va? ???i c?? va?t Trung Qu??c cu?ng tiê?n ha?nh c?ng ta?c tu s??a chu?a Basantapur, ?ng cho biê?t, qua?ng tr???ng Durbar la? di sa?n v?n ho?a thê? gi??i, ha?ng nga?y du kha?ch ta?p na?p, n?i na?y la? niê?m t?? ha?o cu?a Nê-pan. ?ng cu?ng ra?t t?? ha?o khi ?ang la?m c?ng viê?c tu s??a chu?a Basantapur, và biê?t r?ng, nê?u chi? d?a vào m??t mi?nh chi?nh phu? Nê-pan thi? kh?ng thê? hoa?n tha?nh c?ng ta?c tu s??a chu?a Basantapur, hiê?n nay ch??ng kiê?n c?ng tri?nh tu s??a da?n da?n ????c hoa?n tha?nh, ?ng ra?t vui.

Theo s?? liê?u cu?a Cu?c C?? va?t nha? n???c Trung Qu??c, ti?nh ?ê?n cu??i n?m Quy hoa?ch 5 n?m la?n th?? 13, Trung Qu??c co? 30 c? quan c?? va?t va? ba?o ta?ng th??c hi?n h?n 40 d?? a?n kha?o c?? chung ta?i 24 n???c, thu?c ?a?y d?? a?n h??p ta?c viê?n tr?? n???c ngoa?i ba?o t??n tu s??a di ti?ch li?ch s?? t?ng lên ?ê?n 11 n?i ? 6 n???c, xay d??ng ma?ng l???i h??p ta?c ba?o t??n di sa?n v?n ho?a liên chi?nh phu? ??n ?i?nh, ?a chiê?u.

精品久久久久久中文字幕2020