<xmp id="qegcg"><nav id="qegcg"></nav>
<xmp id="qegcg">
> vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
T?? ch??c Y tê? thê? gi??i: Loa?i bo? chi?nh tri? ho?a hê?t s??c quan tro?ng cho vi?c thu?c ?a?y nghiên c??u truy ti?m ngu??n g??c di?ch Covid-19 giai ?oa?n t??i
 M?i nh?t:2021-08-13 18:19:55   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

T??i 12/8, T?? ch??c Y tê? thê? gi??i ra tuyên b? cho biê?t, k? t?? khi bu?ng pha?t di?ch Covid-19 ?ê?n nay, ca?c n???c tha?nh viên va? nha? khoa ho?c c?a T?? ch??c Y tê? thê? gi??i ph??i h??p tiê?n ha?nh ?iê?u tra truy ti?m ngu??n g??c. Tha?ng 3 n?m nay, T?? ch??c Y tê? thê? gi??i ?a? c?ng b?? ba?o ca?o truy ti?m ngu??n g??c giai ?oa?n th?? nha?t, T?? ch??c Y tê? thê? gi??i mong tiê?p tu?c cu?ng ca?c n???c tha?nh viên va? chuyên gia triê?n khai c?ng ta?c trong giai ?oa?n t??i.

Trong b?n tuyên b?, T?? ch??c Y tê? thê? gi??i kêu go?i Chi?nh phu? ca?c n???c loa?i bo? chi?nh tri? ho?a trên va?n ?ê? truy ti?m ngu??n g??c, t?ng c???ng h??p ta?c, cu?ng xay d??ng khu?n kh?? h??p ta?c cho tha?ch th??c m??i co? thê? ??i m?t trong t??ng lai. Tuyên b? nha?n ma?nh, nhiê?m vu? ha?ng ?a?u cu?a T?? ch??c Y tê? thê? gi??i la? thu?c ?a?y ca?c nha? khoa ho?c ?a?y nhanh n?? l??c khoa ho?c ???i v??i ta?t ca? gia? thi?t trên c? s?? giai ?oa?n th?? nha?t.

精品久久久久久中文字幕2020