<xmp id="qegcg"><nav id="qegcg"></nav>
<xmp id="qegcg">
> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c pha?n h??i viê?c Ca-na-?a bi?nh lua?n b??a ba?i viê?c Trung Qu??c x?? ly? vu? a?n c?ng dan Ca-na-?a ta?i Trung Qu??c theo pha?p lua?t: Ph??t l?? s?? tha?t, la?n l??n pha?i tra?i
 M?i nh?t:2021-08-13 18:19:23   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:BBRTV

Nga?y 12/8, Ng???i pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c Hoa Xuan Oa?nh ?a? pha?n h??i viê?c Ca-na-?a bi?nh lua?n b??a ba?i viê?c Trung Qu??c x?? ly? vu? a?n c?ng dan Ca-na-?a ta?i Trung Qu??c theo pháp lua?t.

Ba? Hoa Xuan Oa?nh cho biê?t, bi? ca?o Schellenberg qu??c ti?ch Ca-na-?a tham gia hoa?t ???ng bu?n la?u ma tuy? qu??c tê? co? t?? ch??c, bi? kh??i t?? do ti?nh nghi pha?m t??i nguy ha?i an ninh qu??c gia Trung Qu??c. To?a a?n liên quan cu?a Trung Qu??c ?a? c?ng khai tuyên a?n vu? a?n na?y theo pha?p lua?t d??a trên c? s?? xem xe?t ?iê?u tra ro? s?? tha?t pha?m t??i.

Ba? Hoa Xuan Oa?nh cho biê?t, Trung Qu??c la? qu?c gia pha?p quyê?n, c? quan t? pha?p ?ê?u x?? ly? theo pha?p lua?t nghiêm ng??t, ???i x?? bi?nh ???ng, ba?t c?? than ph?n qu??c ti?ch n???c ngoa?i na?o ?ê?u kh?ng pha?i la? “bu?a h?? mê?nh”. Trung Qu??c h??i thu?c nh??ng n???c liên quan ??a ra tinh tha?n pha?p quyê?n, t?n tro?ng chu? quyê?n t? pha?p cu?a Trung Qu??c, ch?m d?t pha?t biê?u ng?n lua?n v? tra?ch nhiê?m.

精品久久久久久中文字幕2020