<xmp id="qegcg"><nav id="qegcg"></nav>
<xmp id="qegcg">
> vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
Ca?c chuyên gia y tê? c?ng c??ng My? g??i th? liên danh t?i T??ng th??ng Bai-??n kêu go?i Chi?nh phu? My? xua?t kha?u v??c-xin
 M?i nh?t:2021-08-12 18:09:32   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 10/8, h?n 175 chuyên gia y tê? c?ng c??ng, nha? khoa ho?c va? la?nh ?a?o ?oa?n thê? xa? h??i cu?ng nh? h?n 50 c? quan My? ?a? c?ng b?? m??t b??c th? liên danh g??i t?i T??ng th??ng My? Bai-??n, kêu go?i Chi?nh phu? My? a?p du?ng ha?nh ???ng, m?? r??ng quy m? sa?n xua?t v??c-xin mRNA, va? xua?t kha?u v??c-xin cho “Ch??ng tri?nh th??c thi v??c-xin ng??a COVID-19” (COVAX) ho??c c? chê? phan ph??i qu??c tê? kha?c, ?ê? ?a?p ??ng nhu ca?u pho?ng, ch??ng di?ch Covid-19 trên toa?n ca?u, ?ê? pho?ng xua?t hiê?n vi-ru?t biê?n chu?ng nguy hiê?m h?n.

B??c th? liên danh mong Chi?nh phu? My? ta?n du?ng ta?i nguyên hi?n co? ?ê? xay d??ng n?ng l??c sa?n xua?t 8 ty? liê?u v??c-xin mRNA/n?m trong vo?ng 6 tha?ng. B??c th? liên danh cho biê?t, s?? liê?u c?a Trung tam Phòng ng?a và Ki?m soát b?nh t?t M? cho tha?y, My? hiê?n t??n kho h?n 55 triê?u liê?u v??c-xin mRNA, nh?ng l???ng tiêm v??c-xin m??i nga?y chi? co? khoa?ng 900 nghi?n liê?u.

精品久久久久久中文字幕2020