<xmp id="qegcg"><nav id="qegcg"></nav>
<xmp id="qegcg">
> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Pho? Thu? t???ng Trung Qu??c T?n Xuan Lan nha?n ma?nh pha?i kiên quyê?t bù l?p l? h?ng trong pho?ng ch??ng di?ch bê?nh - ?a?y nhanh kiê?m chê? ?a? lan r??ng cu?a di?ch bê?nh
 M?i nh?t:2021-08-12 18:09:00   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 11/8, U?y viên B?? Chi?nh tri?, Pho? Thu? t???ng Trung Qu??c T?n Xuan Lan ?ê?n tha?nh ph?? D??ng Chau ti?nh Giang T?, Trung Qu??c ?ê? ?iê?u tra, nghiên c??u va? chi? ?a?o c?ng ta?c pho?ng ch??ng di?ch bê?nh.

Hiê?n nay, ti?nh hi?nh di?ch bê?nh ?? tha?nh ph?? D??ng Chau ?ang ?? trong th??i ky? bu?ng pha?t ta?p trung, xua?t hiê?n lay nhiê?m r??ng trong c??ng ???ng va? gia ?i?nh, s?? ng???i lay nhiê?m th??c tê? va?n kh?ng ro? ràng, ti?nh hi?nh pho?ng, ch??ng di?ch bê?nh ph??c ta?p va? cam go. Phó Th? t??ng T?n Xuan Lan chi? ro?, ca?n pha?i a?p du?ng biê?n pha?p kiên quyê?t h?n, ?a?y nhanh kiê?m chê? ?a? lan r??ng cu?a di?ch bê?nh.

Phó Th? t??ng T?n Xuan Lan nha?n ma?nh, ca?n pha?i ?a?y nhanh tiê?n ??? ?iê?u tra di?ch t?, m?? r??ng pha?m vi ?iê?u tra sàng l?c, nhan viên ???ng tr???c ru?i ro ca?n pha?i ????c ?iê?u tra di?ch t? va? ki?m soa?t ?ê?n n?i ?ê?n ch??n, 24/24 gi?? tra?nh ru?i ro xua?t hiê?n l?? h?ng va? ma?t kiê?m soa?t.

精品久久久久久中文字幕2020