<xmp id="qegcg"><nav id="qegcg"></nav>
<xmp id="qegcg">
> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Chi?nh quyê?n Khu T?? tri? Duy Ng? Nhi?: Quyê?n ngo?i tri? cu?a My? la? u??ng thu??c ???c ?ê? gia?i kha?t, cu?i cùng t?t se? bi? tha?t ba?i
 M?i nh?t:2021-08-12 18:08:35   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

M??i ?ay, m??t va?i nghi? si? ch??ng Trung Qu??c no?i se? thu?c ?a?y tiê?n tri?nh biê?n d?? lua?t Tan C??ng tha?nh ?a?o lua?t ?ê? tiê?n cho chi?nh phu? My? th??c thi tr??ng pha?t ???i v??i ha?nh vi “xam pha?m nhan quyê?n cu?a ng???i theo ?a?o H??i cu?a Tan C??ng”. Ng???i pha?t ng?n ba?o chi? chi?nh quyê?n nhan dan Khu t?? tri? Duy Ng? Nhi? Tan C??ng T?? Quy? T??ng nga?y 12/8 chi? ro?, My? v??n co? li?ch s?? t??i a?c khoa?c lên chiê?c a?o khoa?c lua?t pha?p, pha? hoa?i pha?p quyê?n qu??c tê?, vung cay ga?y tr??ng pha?t ?? kh??p n?i.

?ng cho biê?t, My? lu?n lu?n s? d?ng quyê?n tri? ngoa?i xem ra la? “vu? khi? sa?t th??ng hiê?u qua?”, trên th??c tê? la? u??ng thu??c ???c gia?i kha?t, se? khiê?n ba? quyê?n nga?y ca?ng quên ca? l??i vê?, ?i theo ?iên cu??ng, cu?i cùng t?t se? tha?t ba?i, ?ay chi?nh la? s?? pha?n cu?a ba? quyê?n My?.

精品久久久久久中文字幕2020