<xmp id="qegcg"><nav id="qegcg"></nav>
<xmp id="qegcg">
> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
C? ch? ph?i h?p phòng ch?ng d?ch COVID-19 Qu?c v? vi?n Trung Qu?c: Hoàn thành xét nghi?m toàn b? ? nh?ng n?i có s?? ng???i xe?t nghiê?m i?t h?n 5 triê?u ng???i trong vo?ng 2 nga?y
 M?i nh?t:2021-08-11 18:02:35   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo Tan Hoa xa?: M??i ?ay, Nho?m C??u tr?? Y tê? thu??c C? ch? Ph?i h?p phòng ch?ng d?ch COVID-19 Qu?c v? vi?n Trung Qu?c ra th?ng ba?o, yêu ca?u sau khi xa?c ?i?nh th??c hiê?n xe?t nghiê?m Covid-19 ???i v??i toa?n b?? ng???i dan, pha?i ?a?m ba?o hoàn thành xét nghi?m ? nh?ng n?i có s?? ng???i xe?t nghiê?m i?t h?n 5 triê?u ng???i trong vo?ng 2 nga?y, s?? ng???i xe?t nghiê?m v???t 5 triê?u ng???i thi? pha?i hoa?n tha?nh xe?t nghiê?m ???i v??i toa?n b?? ng???i dan trong vo?ng 3 nga?y.

M??i ?ay, di?ch Covid-19 trên ca? n???c Trung Qu??c  xua?t hiê?n le? te? va? cu?c b??, m??t s?? khu v??c ?a? la?n l???t triê?n khai c?ng ta?c xe?t nghie??m Covid-19 ??i v?i toàn b? ng??i dan.

精品久久久久久中文字幕2020